Връщане

Политика за връщане

Купувачът на стоките, поръчани в онлайн магазина fede-amore-shop.com, Съгласно гореспоменатото законодателство, има право да уведоми компанията в рамките на 14 дни от получаването на стоките на имейл адресите електронен bg@fede-amore-shop.com да се откаже от договора, без да му бъде дадена причина за решението си.
Единствените разходи, направени от купувача във връзка с оттеглянето от договора, са преките разходи за връщане на стоката.
Моля, уведомете ни писмено за очакваното връщане към имейл контакта bg@fede-amore-shop.com.
Стоките трябва да бъдат върнати на продавача не по-късно от 14 дни от известието за отказ от договора (покупката). Срокът тече от деня, следващ датата на получаване на поръчаните стоки. За целите на оттеглянето от договора потребителят може по желание да използва приложения образец на формуляр за отказ.
Компанията връща на купувача плащанията, получени по същия начин на плащане, използван от купувача, и ако купувачът се съгласи, платената сума на поръчаните стоки се връща по банковата сметка на потребителя. Възстановяванията ще бъдат направени възможно най-скоро и във всеки случай в рамките на 14 дни от получаване на известието за отказ. За да се гарантира сигурността, точността и навременността на връщането и да се осигури запис на плащанията, връщането на плащането на купувача по споразумение се извършва чрез превод към неговата / нейната транзакционна сметка. Компанията може да задържи плащането, докато не получи върнатите стоки или докато потребителят не изпрати доказателство, че стоките са върнати, в зависимост от това кое от двете настъпи първо. Изпратете върнатите стоки на адрес:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Моля, уведомете ни на имейл адреса: bg@fede-amore-shop.com
Преди да върнете стоката
Освен ако между страните не е уговорено друго, потребителят няма право да се откаже от договора:

  1. стоки, произведени в съответствие с точните инструкции на потребителя и адаптирани към неговите лични нужди;
  2. бързо развалящи се стоки или изтичат бързо;
  3. относно предоставянето на услуги, ако компанията изпълнява изцяло договора и предоставянето на услуги е започнало въз основа на изричното предварително съгласие на потребителя и със съгласието да загуби правото да се откаже от договора, когато компанията го изпълни изцяло;
  4. доставка на запечатани аудио или видео записи и компютърни програми, ако потребителят е отворил печата за сигурност след доставката;
  5. доставка на вестници, периодични издания или списания, освен в случаите на абонаментни договори за доставка на такива публикации;
  6. относно доставката на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради съображения за опазване на здравето или хигиената, ако потребителят е отворил пломбата след доставката;
  7. относно доставката на стоки, които по своята същност са неразделно смесени с други предмети;
  8. настаняване, което не е предназначено за постоянно пребиваване, превоз на стоки, наем на превозно средство, приготвяне и доставка на храна или услуги за свободното време, когато компанията се задължава да изпълни задълженията си на определена дата или в рамките на определен период ;
  9. относно предоставянето на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, ако предоставянето на услугата е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и със съгласието да се загуби правото на отказ от договора.

Ако потребителят избере начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, фирмата не е задължена да възстановява допълнителните разходи, произтичащи от този избор в случай на оттегляне. Фирмата може да иска възстановяване за стойностното намаляване, причинено от употребата, надхвърляща необходимото за определението на характера, характеристиките и функционирането на продукта.


Формуляр за замяна/връщане на продукт:
Натисни тук!